Oprichtingsvergadering Neptunus '58

INITIATIEF TOT HEROPRICHTING VAN ZWEMCLUB TE SCHIJNDEL.
In vroeger jaren heeft Schijndel een zwemclub gekend, die zich toelegde op het geven van zwemonderricht en onder wier auspiciŽn tevens wedstrijden werden gehouden. Deze club geraakte echter in moeilijkheden en stierf zodoende een vroegtijdige dood, wat bepaald jammer was, daar de club een nuttige activiteit aan de dag legde.
In de afgelopen jaren is in Schijndel van een sterk toenemend animo voor zwemsport gebleken, zodat het niet verwonderlijk is dat juist nu het initiatief is genomen tot heroprichting van een zwemclub.
De initiatiefnemers zijn op 29 maart in vergadering bijeen geweest en kozen zich staande deze vergadering reeds een voorlopig bestuur, dat als volgt is samengesteld: Dr. G. Metz, G. Verhagen, J. Mutsaars, B. Brouwer en A. Kasteleijn.
Dit voorlopig bestuur kondigt nu aan, dat op zaterdag 26 april a.s. om 8 uur in hotel "Amicitia" een vergadering zal worden gehouden om definitief tot oprichting van een nieuwe club te komen. Ter vergadering zal worden uiteengezet wat het nut van de zwemsport is en hoe deze sport beoefend dient te worden.
De club zal in de toekomst ook de mogelijkheid gaan bieden zwemdiploma's te behalen.
Allen die zich voor de zwemsport interesseren zij welkom op de te houden vergadering, mits zij boven de 16 jaar zijn.
Aan de jeugd zal later de gelegenheid worden gegeven om zich aan te melden.
De initiatiefnemers hopen op een flinke belangstelling.


VERSLAG VERGADERING ZWEMVERENIGING
Op Dinsdagavond 26 Juni is de heroprichting van een Schijndelse zwemclub een feit geworden.
Nadat enige heren van de Bossche zwemclub het doel hadden uiteengezet, werd overgegaan tot het benoemen van een voorlopig bestuur. Als voorzitter werd benoemd de Weled. Heer A. v.d. Meerendonk (Arts), als vice-voorzitter de Weled. Heer F. Hartman, als secretaris W. Gremmen, als penningmeester A. v. Roessel, terwijl P. v.d. Wiel als commissaris fungeert.
Onder de aanwezigen waren tot aller voldoening ook de heren Secretaris N. Verhagen en Wethouder J. Hovenier. Door hun aanwezigheid zag de nieuwe zwemclub dat zij nu reeds de belangstelling had van het Gemeentebestuur van Schijndel, hetgeen tijdens deze vergadering nog duidelijker tot uiting kwam in de woorden van beide heren, waarin zij hun volle en belangeloze medewerking aan de nieuwe vereniging toezegden.
Onze nieuwe vereniging start met een zeer leerzame en interessante demonstratie op gebied van zwemmen en zwemmend-redden, gegeven door de Bossche reddingsbrigade op 8 Juli in 't Zwembad "De Molenheide".
Een uitvoerig programma vindt u elders in dit blad. Inlichtingen omtrent toetreding tot onze zwemclub zullen u gaarne verschaf worden door onze Badmeester de heer Brouwers.