Natuurbad de Molenheide 1933 - 1966

Door de jaren heen heeft Neptunus '58 gebruik gemaakt van verschillende baden:
1933 - 1966: Natuurbad de Molenheide
1966 - 1993: Recreatiebad de Molenheide
1969 - 1994: Instructiebad aan de Deken Baekersstraat
1994 - heden: De Molen Hey

In opdracht van de gemeente Schijndel is in de jaren dertig, midden in de economische crisis, een zwembad aangelegd in een stuk grond waaruit eertijds door steenfabriek “De Molenheide” leem was gedolven en dat weinig of geen waarde meer had. Het is een van de eerste openluchtzwembaden in Nederland. De leemdelving werd indertijd mogelijk gemaakt door de verkoop van 12 hectare gemeentegrond in 1897 voor f. 500,-- per hectare. Koper was de steenfabrikant Jan Willem van der Elst uit Zaltbommel. Op het gekochte stuk grond verrezen een steenfabriek met enkele dienstwoningen. Het overige deel van de Molenheide werd door de gemeente verhuurd voor f. 400,-- zodat de leemdelving kon beginnen. In 1930 werd de steenfabricage helemaal stopgezet. De aanleg van het zwembad is uitgevoerd in het kader van de werkverschaffing uitgezonderd de bouw van de kleedcabines met controlehuisje. Op 1 juni 1934 was het zwembad klaar voor het publiek.

De exploitatie van het zwembad/ijsbaan werd in handen gegeven van de Stichting “Bad Molenheide”, opgericht op 27 december 1934. In het eerste bestuur namen zitting de heren J. Baggen, notaris; W. van Oppenraaij, arts; A. Bolsius, industrieel; H. Bolsius, directeur NV Nutricia; H. Jansen, industrieel; M. Jansen, industrieel; W. Jansen, industrieel; H. Verstraaten, arts; C. van Liempd, architect; P. van de Ven, architect; G. van Velthoven, leraar; P. van Bussel, schoolhoofd; G. Bolsius, industrieel en N. Verhagen, gemeentesecretaris. Voorwaar een select gezelschap!

De eerste bijeenkomst vond plaats op dinsdag 29 mei 1934 in hotel Amicitia ter bespreking van de oprichting van een vereniging waaraan, onder nog nader te stellen voorwaarden, door het gemeentebestuur de exploitatie van het gemeentelijk zwembad zal worden opgedragen. De vergadering werd gepresideerd door de heer Frits Bolsius. Gesproken werd over allerlei zaken betreffende het exploiteren van een zwembad met als voorbeeld het zwembad te Boxtel. Besloten werd “een oproeping te doen” voor een badmeester tegen 1 juli aanstaande en om een dagelijks bestuur te benoemen. De bedoeling is het bad te openen op 7 juli om 15.00 uur en de harmonie en de Bossche reddingsbrigade zullen hun medewerking hieraan verlenen. Later werd de voorkeur gegeven aan het oprichten van een stichting naar het voorbeeld in Oisterwijk. Het stichtingsvermogen dat nodig is om haar doel na te streven wordt vastgesteld op honderd gulden. Dit bedrag werd door de eerste bestuurders bijeengebracht. De betreffende bestuursleden krijgen daarvoor gratis entree op zwem- en ijsfeesten en dergelijke. De verslagen van de vergaderingen lopen tot en met 8 mei 1938; dan houdt het op.

Voor de stichting bedroeg de huurprijs van het zwembad f. 5,-- per kalenderjaar en 75% van de batige saldi moest aan de gemeente worden uitgekeerd. Het restant moest hoofdzakelijk worden gebruikt voor de verbetering van het zwembad / de ijsbaan. De eerste zwemtarieven bedragen f. 3,-- voor een gezinsabonnement en f. 1,50 voor een persoonlijk abonnement. Een enkel entreebiljet kost f.0,25; na 17.30 uur een dubbeltje en op dinsdag en vrijdag vijf cent. Voor de ijsbaan gelden de volgende tarieven: gezinslidmaatschap f.1,50; voor 1 persoon f. 1,--; niet-leden f.0,25 entree per persoon en op woensdag en zaterdag vijf cent per persoon. De exploitatierekeningen vanaf 1934 laten bijna altijd batige saldi zien.

In april 1937 werd door de Edelachtbare Heren in het gemeentehuis een in oudnederlands geschreven brief ontvangen namens de Propaganda Studieclub Credo Pugno over de verkeerde toestand in het zwembad of beter gezegd in het slechte ontwerp daarvan. “Het terrein mist veel zo niet alles zijn katholieke bedoeling”, aldus de schrijver. De Credo Pugnomannen protesteren tegen de ergerniswekkende openbaarheid. Dat vrij wandelen rondom de zwembassins toegelaten wordt, waarbij men dan ziet dat de belangstelling aan de vrouwenkant het grootst is! Een prikkel lijnrecht tegen de goede zeden; hartstocht opwekkend en ergernisgevend. Bederfelijk voor de Schijndelse kinderen. Schandelijk voor een katholieke gemeente. De mannen verzoeken beleefd doch dringend schuttingen te plaatsen opdat de gebruikers van het bad vrij zijn van publiek en de vrouwen ook vrij zijn van de mannenafdeling. “Zodat de zonnebaden die gebruikt worden niet als een troep zeehonden te kijk liggen.” Begin mei 1937 wordt geantwoord dat aan de gemaakte bezwaren zoveel mogelijk zal worden tegemoet gekomen. Ook zal voor de afrastering van de wegen langs de bassins Mastenboschzijde worden gezorgd. Het zwembad werd pas met ingang van 1 juli 1941 op de waterleiding aangesloten.

Toen, zoals gesteld, in 1932 begonnen werd met de aanleg van een zwembad heeft men wel blijk gegeven een open oog te hebben voor de toekomst van Schijndel. Op een plaats die gunstig gelegen was, zowel wat betreft de afstand tot de kom van de gemeente als de natuurlijke schoonheid van de omgeving heeft men toen een zwembad aangelegd dat in grootte ieder ander bad in deze omgeving verre overtreft. Door de ruimte die men ook op de drukste dagen ter beschikking heeft en mede door de prachtige aanleg heeft men het gevoel te zwemmen in een natuurbad. Intussen zijn na 18 jaar, we schrijven 1950, tal van gebreken aan het licht gekomen en was het bovendien dringend nodig het bad meer aan te doen aanpassen aan de moderne eisen welke in deze tijd aan dit soort inrichtingen gesteld worden. In 1949 besloot de gemeenteraad tot verbetering van het bad. Nadat de nodige goedkeuringen waren ontvangen kon begin 1950 met de werkzaamheden worden begonnen. Rondom de beide baden kwamen betonnen wanden en een tegelpad. De vroegere voor de zwemmers onhygiënische taluds werden vervangen door een gemetseld muurtje. Tussen het diepe en middeldiepe bad werd een doorlopend plankier aangebracht. In beide baden (dames en heren) werd een geheel betonnen platform voor een springtoren gerealiseerd. Gebrek aan geld was er de oorzaak van dat de springtorens nog niet konden worden aangeschaft. Dat gebeurde een jaar later. Toen werden door de gemeente drie springtorens aangekocht, waarvan in ieder geval één tweedehands. De Gebr. Van Thiel maakten in 1952 in opdracht van de gemeente een nieuwe springtoren. Verder werd het bad helemaal schoongemaakt en een belangrijke verbetering aan de voortdurende toevoer van vers water aangebracht.

Wie herinnert zich nog de badmeesters L. Belzer, J. Mosmüller, L. Steenbekkers, J. Willems, H. van Gemert, W. van Daalen, A. Kastelijn, T. Eijkemans en W. Dvorak? En de kassiers H. van den Broek, H. Steenbakkers, J. van Aarle en H. van Geffen? Kees de Bel uit Tilburg was in 1953 actief als zweminstructeur. Ben Brouwers was eind jaren ’50 parttime chef badmeester.

In 1953 werd begonnen met het schoolzwemmen door de jongens en meisjes van enkele klassen van de lagere scholen in het Wijbosch. Velen zullen volgen. Op 21 april 1958 werd door burgemeester en wethouders het reglement gebruik zwembad en de instructie voor het personeel van het zwembad vastgesteld. Op 13 maart 1959 volgt de verordening op het gebruik van het zwembad: Gemengd zwemmen en gemengd oeververkeer in herenbad is toegestaan. Het damesbad blijft uitsluitend gereserveerd voor dames en jongens niet ouder dan 6 jaar die aan de zorg van een van de dames is toevertrouwd. Het gazon tussen de beide baden mag door niemand worden betreden. In mei 1961 werd de genoemde instructie aangevuld met de volgende zin: personeelsleden zien er op toe dat de dames geen tweedelige badkostuums dragen.

Foto's van het oude natuurbad: