Gedragscode Zwem- en waterpolovereniging Neptunus '58

1. Inleiding

Neptunus '58 wil ertoe blijven bijdragen dat onze leden met plezier kunnen sporten en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de beoefening van de zwemsport vinden we belangrijk. Neptunus '58 wil actief blijven werken aan de bewustwording bij sporters, begeleiders, trainers/coaches en ouders/verzorgers op dit vlak.

Neptunus '58 moet een ontmoetingsplaats zijn en blijven waar jong en oud gezamenlijk met plezier en voldoening kunnen sporten. Dit vraagt om duidelijke gedragsregels. Het bestuur heeft gedragsregels opgesteld die hierbij kunnen helpen. Met name de trainers/coaches, begeleiders en ouders/verzorgers hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en bewaken van gedragsregels. Bij overtreding van de regels kunnen sancties volgen. De gedragscode geldt voor ALLE leden, zowel zwemmers als overige leden die actief zijn aan de badrand en/of in het water. Daarnaast verwachten wij van onze bezoekers dat zij zich ook aan de gedragscode houden.

2. Algemeen

Doelstelling
Neptunus '58 wil alle leden binnen hun persoonlijke mogelijkheden zo goed mogelijk laten sporten. Enthousiasme, ontspanning en plezier zijn daarbij de belangrijkste elementen. Door ontwikkeling van zowel het sportieve vermogen als het verenigingsgevoel willen we bewerkstelligen dat Neptunus '58 een vereniging is om trots op te zijn. Deze gedragscode beoogt voornamelijk de goede werking tussen de club, trainers, coaches, sporters, wedstrijdleiding en ouders/verzorgers te bevorderen.

Over wie gaat het?
Iedereen die lid is of lid wil worden, moet van de gedragscode op de hoogte zijn. Voor minderjarigen geldt bovendien dat ook de ouders/verzorgers op de hoogte moeten zijn van de gedragscode. De gedragscode moet door iedereen worden uitgedragen en nageleefd. We moeten elkaar hierop kunnen en durven aanspreken. Goede omgangsvormen vormen ten alle tijden het uitgangspunt voor ons handelen.

Waarover gaat het?
Het gaat over hoe we met elkaar om willen gaan. En over regels. Het gaat over wat we normaal vinden en niet normaal vinden. We noemen dit: normen en waarden. Eerst proberen we duidelijk te krijgen wat de regels zijn. Daarna spreek je met iedereen af wat we daaronder verstaan (wat is normaal en wat is niet normaal). Wat gebeurt er als leden zich niet aan de regels van de gedragscode houden? We nemen dan maatregelen, we noemen dit de sancties.

3. Gedragsregels
Het bestuur vraagt nadrukkelijk aandacht voor normen en waarden voor, tijdens en na de beoefening van de sport. Hieronder volgt een aantal algemene regels die van toepassing zijn.

Algemeen:

Houding:

Stiptheid:

Gebruik van de kleedkamers:

Gedragsregels voor ouders/verzorgers

Uitvoeren vrijwilligerswerk:
Buiten het actief sporten kan de zwemvereniging alleen voortbestaan met het uitvoeren van vrijwillige werkzaamheden. Aan alle leden van 16 jaar en ouder en ouders/verzorgers wordt vriendelijk doch dringend een verzoek gedaan om hun steentje bij te dragen aan de vrijwillige werkzaamheden binnen de zwemvereniging.

4. Sancties
Bij het niet naleven van de gedragscode kunnen door het bestuur respectievelijk door de trainer, (in samenspraak met het bestuur) sancties genomen worden. Sancties kunnen o.a. bestaan uit waarschuwingen, schorsingen voor trainingen en/of wedstrijden. Tot het doorvoeren van sancties kan worden overgegaan in o.a. de volgende situaties:

De trainers/coaches krijgen de strikte instructie hier scherp op toe te zien. Naar inzicht van de trainer/coach kan met directe ingang overgegaan worden tot verwijdering van het lid of toeschouwer uit het zwembad.

Alle overige misdragingen welke volgens de geldende normen en waarden ontoelaatbaar zijn. Alle en dus ook de niet hierboven specifiek vermelde aanleidingen tot sancties, zijn ter beoordeling van het bestuur.

De te volgen procedure is als volgt:

5. In en rond het zwembad
Het zwembad is van ons allemaal. Wees er zuinig op en zorg dat het netjes blijft. Denk daarbij in ieder geval aan de volgende punten:

6. Portretrecht
Het is wettelijk niet toegestaan om zonder toestemming foto's of ander beeldmateriaal te maken tijdens trainingen, wedstrijden, examens of andere activiteiten die Neptunus '58 organiseert, of waarbij leden aanwezig zijn. Dit in verband met het recht op privacy, en de kwetsbaarheid van onze leden in badkleding.

Tijdens activiteiten van Neptunus '58, of activiteiten waaraan Neptunus '58 deelneemt of meewerkt, kunnen door de organisatie foto's en/of videobeelden gemaakt worden waarop uw kinderen en/of uzelf mogelijk te zien zijn. Deelname aan Neptunus-activiteiten betekent dat aan u, indien van toepassing, toestemming gevraagd wordt om deze beelden in het kader van haar activiteiten te gebruiken en te publiceren (website, kranten, folders, sociale media, etc.). Deze foto's en/of videobeelden mogen op geen enkele manier door derden verspreid worden. Neptunus '58 zal deze foto's en/of videobeelden ook niet bezorgen aan commerciŽle firma's die er dan vrij over zouden kunnen beschikken voor hun eigen publiciteit.

7. Kennisgeving
Alle leden, ouders/verzorgers, trainers/coaches, vrijwilligers en overige betrokkenen zijn op de hoogte van de inhoud van deze gedragscode en dienen hiernaar te handelen. Lid zijn van Neptunus '58 houdt in dat men de regels accepteert. Iedereen kan een exemplaar van deze gedragscode inzien via de website. De verenigingsstatuten zijn op te vragen bij de secretaris van het bestuur. Het bestuur is te allen tijde gerechtigd om tussentijds wijzigingen in deze gedragscode door te voeren. Wijzigingen zullen gepubliceerd worden via de website en periodieken. Naleving van en controle op deze gedragscode zal een grote bijdrage leveren op het welzijn van al onze leden, de club beschermen tegen ongewilde excessen en zo alle betrokkenen bij onze zwemvereniging zo mogelijk nog meer plezier verschaffen in de uitoefening van hun zwemsport.

Naast bovengenoemde omgangs- en gedragsregels volgt Neptunus '58 ook de gedragsregels vanuit NOC-NSF. Deze zijn te vinden via https://www.nocnsf.nl/sport-en-integriteit/gedragscodes-sport.

Neptunus '58 handelt daarnaast volgens de Gedragscode Zwembranche en ondersteunt het Sportmanifest.

Het bestuur van Neptunus '58
Schijndel, mei 2018