Algemene Leden Vergadering Neptunus '58 2020

In verband met het corona-virus wordt de Algemene Leden Vergadering verplaatst. Een nieuwe datum wordt later gecommuniceerd.

Donderdag 19 maart 2020 wordt in zwembad de Molen Hey (ruimte onder de tribune), de Algemene Ledenvergadering van Neptunus '58 gehouden.

Datum: Donderdag 19 maart 2020
Plaats: Zwembad de Molen Hey (ruimte onder de tribune)
Aanvang: 19.15 uur

Agenda
1. Opening
2. Notulen jaarvergadering 21 maart 2019 (presentatie ALV 2019)
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Verslag secretaris
5. Verslagen diverse afdelingen
   - Zwemvaardigheidszwemmen
   - Wedstrijdzwemmen (SWNZ)
   - Masterzwemmen
   - Waterpolo (SWNZ)
   - Synchroonzwemmen
   - Zwemmend redden
6. Verslag NAT
7. Financieel jaarverslag & Begroting 2019
8. Kascommissie
9. Contributie
10. Bestuur en beleid
11. Jubilarissen
12. Rondvraag
13. Sluiting

We hopen jullie allemaal te zien op deze avond.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Neptunus'58

KOMT ALLEN !