Algemene Leden Vergadering Neptunus '58 2019

Donderdag 21 maart 2019 wordt in zwembad de Molen Hey (ruimte onder de tribune), de Algemene Ledenvergadering van Neptunus '58 gehouden.

Datum: Donderdag 21 maart 2019
Plaats: Zwembad de Molen Hey (ruimte onder de tribune)
Aanvang: 19.15 uur

Agenda
1. Opening
2. Notulen jaarvergadering 22 maart 2018 (presentatie ALV 2018)
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Verslag secretaris
5. Verslagen diverse afdelingen
   - Zwemvaardigheidszwemmen
   - Wedstrijdzwemmen (SWNZ)
   - Masterzwemmen
   - Waterpolo (SWNZ)
   - Synchroonzwemmen
   - Zwemmend redden
6. Verslag NAT
7. Financieel jaarverslag & Begroting 2019
8. Verslag kascommissie & Benoeming kascommissie
9. Vaststellen contributie
10. Bestuur en beleid
11. Rondvraag
12. Sluiting

We hopen jullie allemaal te zien op deze avond.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Neptunus'58

KOMT ALLEN !