Algemene Leden Vergadering Neptunus '58 2018

Donderdag 22 maart 2018 wordt in zwembad de Molen Hey (ruimte onder de tribune), de Algemene Ledenvergadering van Neptunus '58 gehouden.

Datum: Donderdag 22 maart 2018
Plaats: Zwembad de Molen Hey (ruimte onder de tribune)
Aanvang: 19.15 uur

Agenda
1. Opening
2. Notulen ALV 2017 (Verslag ALV 2017 en presentatie ALV 2017)
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Verslag van de secretaris
5. Verslagen diverse disciplines
   - Zwemvaardigheidszwemmen
   - Wedstrijdzwemmen (SWNZ)
   - Masterzwemmen
   - Waterpolo (SWNZ)
   - Synchroonzwemmen
   - Zwemmend redden
   - NAT
6. Financieel verslag 2017/2018
7. Verslag kascommissie
8. Benoeming kascommissie
9. Begroting 2018/2019
10. Vaststellen contributie
11. Bestuursverkiezing
12. Rondvraag
13. Sluiting

We hopen jullie allemaal te zien op deze avond.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Neptunus'58

KOMT ALLEN !