Algemene Leden Vergadering Neptunus '58 2017

Maandag 20 maart wordt in zwembad de Molen Hey (ruimte onder de tribune), de Algemene Ledenvergadering van Neptunus '58 gehouden. Het bestuur nodigt alle leden hiervoor uit. Deze uitnodiging geldt ook voor de ouders van onze jeugdleden. Zij zijn bijzonder welkom. Dit is het moment dat jullie inspraak hebben of jullie ideeŽn kunnen spuien.

Datum: Maandag 20 maart 2017
Plaats: Zwembad de Molen Hey (ruimte onder de tribune)
Aanvang: 19.30 uur

Agenda
1. Opening
2. Notulen jaarvergadering 21 maart 2016 (Verslag ALV 2016)
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Verslag van de secretaris
5. Verslagen diverse afdelingen
   - Zwemvaardigheidszwemmen
   - Wedstrijdzwemmen (SWNZ)
   - Masterzwemmen
   - Waterpolo (SWNZ)
   - Synchroonzwemmen
   - Zwemmend redden
   - NAT
6. Financieel verslag 2016 en Begroting 2017
7. Verslag kascommissie
8. Benoeming kascommissie
9. Begroting 2017/2018
10. Vaststellen contributie
11. Bestuursverkiezing
12. Rondvraag
13. Sluiting

We hopen jullie allemaal te zien op deze avond.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Neptunus'58

KOMT ALLEN !