Algemene Leden Vergadering Neptunus '58 2015

Maandag 23 maart wordt in zwembad de Molen Hey (ruimte onder de tribune), de Algemene Ledenvergadering van Neptunus '58 gehouden. Het bestuur nodigt alle leden hiervoor uit. Deze uitnodiging geldt ook voor de ouders van onze jeugdleden. Zij zijn bijzonder welkom. Dit is het moment dat jullie inspraak hebben of jullie ideeŽn kunnen spuien.

Datum: Maandag 23 maart 2015
Plaats: Zwembad de Molen Hey (ruimte onder de tribune)
Aanvang: 19.30 uur

Agenda
1. Opening
2. Notulen jaarvergadering 17 maart 2014 (notulen ALV 2014)
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Verslag van de secretaris
5. Verslagen diverse afdelingen
   - Zwemvaardigheidszwemmen;
   - Wedstrijdzwemmen;
   - Masterzwemmen;
   - Waterpolo (SWNZ);
   - Synchroonzwemmen;
   - Zwemmend redden.
6. Verslag NAT
7. Financieel verslag 2014
8. Verslag kascommissie
9. Benoeming kascommissie
10. Begroting 2015
11. Vaststellen contributie
12. Bestuursverkiezing
   - Aftredend: Peter van de Weijer & Anja Pennings.
   - Vacatures: bestuurslid vrijwilligersbeleid en PR & secretaris.
13. Rondvraag
14. Sluiting

We hopen jullie allemaal te zien op deze avond.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Neptunus'58

KOMT ALLEN !