Algemene Leden Vergadering Neptunus '58 2014

Maandag 17 maart wordt in zwembad de Molen Hey (ruimte onder de tribune), de Algemene Ledenvergadering van Neptunus '58 gehouden. Het bestuur nodigt alle leden hiervoor uit. Deze uitnodiging geldt ook voor de ouders van onze jeugdleden. Zij zijn bijzonder welkom. Dit is het moment dat jullie inspraak hebben of jullie ideeŽn kunnen spuien.

Datum: Maandag 17 maart 2013
Plaats: Zwembad de Molen Hey (ruimte onder de tribune)
Aanvang: 19.30 uur

Agenda
1. Opening
2. Notulen jaarvergadering 4 maart 2013 (zie onder de agenda)
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Verslag van de secretaris
5. Verslagen diverse afdelingen
- Zwemvaardigheidszwemmen
- Wedstrijdzwemmen
- Masterzwemmen
- Waterpolo (SWNZ)
- Synchroonzwemmen
- Zwemmend redden (seizoen 2013)
6. Verslag NAT
7. Financieel verslag 2013
8. Verslag kascommissie
9. Benoeming kascommissie
10. Begroting 2014
11. Vaststellen contributie
12. Bestuursverkiezing
Aftredend:
- Jan Mettler (niet herkiesbaar)
- Huibert van Aarle (herkiesbaar)
- Femke vd Hoeven (herkiesbaar)
- Peter van Aarle (als waterpolo coŲrdinator herkiesbaar)
Vacatures:
- bestuurslid vrijwilligersbeleid en PR
- secretaris (1-2 uur per week)
13. Jubilarissen
14. Rondvraag
15. Sluiting

Kan je niet komen? Meld je dan af bij Jan Mettler (J.H.G.Mettler@home.nl)

Notulen ALV 2013

KOMT ALLEN !