Algemene Leden Vergadering Neptunus '58 2013

Maandag 4 maart wordt in zwembad de Molen Hey (ruimte onder de tribune), de Algemene Ledenvergadering van Neptunus '58 gehouden. Het bestuur nodigt alle leden hiervoor uit. Deze uitnodiging geldt ook voor de ouders van onze jeugdleden. Zij zijn bijzonder welkom. Dit is het moment dat jullie inspraak hebben of jullie ideeŽn kunnen spuien.

Datum: Maandag 4 maart 2013
Plaats: Zwembad de Molen Hey (ruimte onder de tribune)
Aanvang: 19.30 uur

Agenda
1. Opening
2. Notulen jaarvergadering 12 maart 2012 (zie onder de agenda)
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Financieel verslag 2012
5. Verslag kascommissie
6. Benoeming kascommissie
7. Begroting 2013
8. Vaststellen contributie
9. Verslag van de secretaris
10. Verslagen diverse afdelingen
- Zwemvaardigheidszwemmen
- Wedstrijdzwemmen
- Masterzwemmen
- Waterpolo (SWNZ)
- Synchroonzwemmen
- Zwemmend redden (seizoen 2012)
11. Verslag NAT
12. Bestuursverkiezing
- Afgetreden Gerry v/d Eerden (kandidaat Peter van Aarle)
- Aftredend en herkiesbaar Peter van Aarle, Peter vd Weijer
- Aftredend en voor 1 jaar herkiesbaar Jan Mettler (Jan blijft voor de continuÔteit nog een jaar aan).
- Vacatures:
" bestuurslid vrijwilligersbeleid en PR
" secretaris (per 1 maart 2014)
13. Vrijwilligers
14. Rondvraag
15. Sluiting

Kan je niet komen? Meld je dan af bij Jan Mettler (J.H.G.Mettler@home.nl)

Bestanden ALV 2012
- Notulen
- Presentatie secretaris
- Presentatie masterzwemmen
- Presentatie synchroonzwemmen
- Presentatie wedstrijdzwemmen
- Presentatie zwemmend redden
- Presentatie zwemvaardigheid
- Presentatie Neptunus activiteiten team

KOMT ALLEN !