Algemene Leden Vergadering Neptunus '58 2012

Maandag 12 maart wordt in zwembad de Molen Hey (ruimte onder de tribune), de Algemene Ledenvergadering van Neptunus '58 gehouden. Het bestuur nodigt alle leden hiervoor uit. Deze uitnodiging geldt ook voor de ouders van onze jeugdleden. Zij zijn bijzonder welkom. Dit is het moment dat jullie inspraak hebben of jullie ideeŽn kunnen spuien.

Datum: Maandag 12 maart 2012
Plaats: Zwembad de Molen Hey (ruimte onder de tribune)
Aanvang: 19.30 uur

Agenda
1. Opening
2. Notulen jaarvergadering 31 maart 2011 (verslag ALV 2011)
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Verslag van de secretaris
5. Verslagen diverse afdelingen
- Zwemvaardigheidszwemmen
- Wedstrijdzwemmen
- Masterzwemmen
- Waterpolo (SWNZ)
- Synchroonzwemmen
- Zwemmend redden (seizoen 2011)
6. Verslag NAT
7. Ontwikkelingen in het kader van het beleidsplan
- Groei naar een levenlang zwemmen
8. Financieel verslag 2011
9. Verslag kascommissie
10. Benoeming kascommissie
11. Begroting 2012
12. Vaststellen contributie
- Nieuwe structuur
- Bedragen
- Invoerdatum (1 april 2012)
13. Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar: Gerry vd Eerden en Anja Pennings
Vacatures:
- bestuurslid vrijwilligersbeleid en PR
- notulist voor de vergaderingen op maandag (4 a 5 keer per jaar)
14. Rondvraag
15. Sluiting

KOMT ALLEN !